Verzekering Maasdriel

                                                      

De Vrijwilligerspolis

                   ‘Uw vrijwilligers goed verzekerd!’

 

Zijn uw vrijwilligers goed verzekerd?

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Om deze risico’s af te dekken voert Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis. Vrijwilligersorganisaties zijn middels deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers verzekerd, tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De polis geldt alleen voor de vrijwilligers die voor u werken. Deelnemers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet via deze polis verzekerd. De Vrijwilligerspolis is gratis. De kosten worden gedragen door de gemeente.


Uit welke verzekeringen bestaat de Vrijwilligerspolis?

De Vrijwilligerspolis kent zes verzekeringen:

1.         Ongevallenverzekering voor vrijwilligers. (inclusief ongevallen-inzittenden)

2          Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie en voor de vrijwilligers

3.        Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers

4.        Schadeverzekering verkeersdeelnemers.

5.        Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

6.        Rechtsbijstandverzekering

 

1. Tegen welke risico’s zijn vrijwilligers verzekerd met de ongevallen verzekering?

De verzekering voorziet in een schadevergoeding aan een vrijwilliger (of diens nabestaanden ingeval van overlijden) ten gevolge van een ongeval. Deze schadevergoeding is niet afhankelijk van de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Verzekerde bedragen Ongevallen

Bij overlijden     € 12.500,--

Bij invaliditeit     € 25.000,--

Eigen risico ;    nihil

En de persoonlijke eigendommen van de vrijwilligers?

Er is dekking voor zaakschade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers na een ongeval. Het verzekerd bedrag is € 5.000,--.


2/3. Tegen welke risico’s zijn vrijwilligers en hun organisaties verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan aan zaken van derden. (uitzondering: (motor) voer-vaar-vliegtuigen ) De verzekering dekt tegelijkertijd de aansprakelijkheid voor personenschade.

De aansprakelijkheid van de vrijwilligersorganisaties zelf is eveneens verzekerd. Onder de aansprakelijkheidsverzekering valt niet de schade aan eigendommen van de organisatie en de vrijwilligers zelf.

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,--.
Er is geen eigen risico.

Opzichtschade

De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van anderen die een vrijwilligersorganisatie in gebruik heeft, is eveneens verzekerd.

Verzekerd bedrag Opzichtschade

Het verzekerd bedrag voor roerende zaken is maximaal € 10.000,-- en voor onroerende zaken € 25.000,--.

4. Welk risico dekt de schadeverzekering Verkeersdeelnemers ( Wegas Plus )?

Deze verzekering geeft recht op vergoeding van schade die werknemers / vrijwilligers van de organisatie lijden als gevolg van een ongeval tijdens deelname aan het verkeer.

Verzekerd bedrag: Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,--
Er is geen eigen risico

5. Welke risico dekt de Bestuurders aansprakelijkheid verzekering?

Dit is een afdekking van de privé aansprakelijkheid van bestuurders bij een financiele schade van “derden“ waarvoor het bestuur/bestuurslid aansprakelijk wordt gesteld.

Verzekerd bedrag € 500.000,-- per aanspraak. Er is geen eigen risico.

6. Rechtsbijstanddekking

Vrijwilligers en organisaties zijn verzekerd van adequate bijstand in straf / civiele zaken en bij verhaalszaken welke verband houden met het vrijwilligerswerk.

Verzekerde bedragen:
Strafzaken € 40.000,-- maximaal
Civiele zaken/verhaalsbijstand; geen maximum
Er is geen eigen risico.

 
Wat moet u doen bij schade?

Na een ongeval/schade dient u dit zo snel mogelijk aan Vrijwilligersnet Nederland te laten weten. Op de website vindt u een schade-aangifteformulier. Hierop kunt u alle belangrijke feiten en omstandigheden invullen. Door een schade of een ongeval zo snel mogelijk bij Vrijwilligersnet Nederland te melden, voorkomt u problemen achteraf.

De Vrijwilligerspolis betreft een aanvullende verzekering welke alleen geldt als er niet op een andere manier in risicodekking is voorzien

Waar kunt u zich voor de Vrijwilligerspolis aanmelden ?

Registratie of aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is niet meer nodig. Alle vrijwilligers en alle vrijwilligers organisaties in de gemeente zijn automatisch onder de Vrijwilligerspolis verzekerd.

Vrijwilligersnet Nederland

Telefoon                  : 040 - 219.34.00
Buiten kantoortijden : 06 - 20.880.957   ( bij calamiteiten )
Fax                         : 040 - 2220678\
Email                      : info@vrijwilligersnetnederland.nl            

Website                   : www.vrijwilligersnetnederland.nl

De Vrijwilligerspolis wordt aangeboden door Vrijwilligersnet Nederland.

Vrijwilligersnet Nederland is het kanaal tussen de verzekeraar en gemeenten. De dekkingen van de Vrijwilligerspolis zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen AIG te Rotterdam en ARAG in Leusden.

Notabene: Onder de aansprakelijkheidsdekking van de Vrijwilligerspolis is niet verzekerd: diefstal, vermissing en verdwijning van zaken/goederen en geld; schade door weersomstandigheden; schade aan eigendommen van de verzekerde organisatie zelf; schade aan eigendommen van de vrijwilligers.

Ook voor aanmelding voor de aparte Casco Object dekking bij evenementen kunt u contact opnemen met Vrijwilligersnet Nederland.

Deze brochure is een korte uitleg van de verzekeringen.
Enkel aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.
De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Vrijwilligersnet Nederland en staan op de website.