Veilig Thuis en ontspoorde zorg

                                                                  

“Ouderen in Veilige Handen”

Het ministerie van VWS en de ouderenbonden zetten zich in om het onderwerp bespreekbaar te maken want:

Ouderenmishandeling is onaanvaardbaar en helaas stopt het nooit vanzelf.

Wat is nu eigenlijk ouderenmishandeling? En als u vermoedt dat er ‘iets niet pluis is’, wat kunt u dan doen?

Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg!  

Ouderenmishandeling

“Je ziet het pas als je het gelooft”

Ouderenmishandeling is een relatief nieuw begrip in onze samenleving. Naar schatting wordt 1 op de 20 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Dit komt neer op 130.000 ouderen per jaar. De mensen die dit doen staan vaak heel dicht bij de oudere. Het gaat bijna altijd om de partner, kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers of professionele verzorgers.
Zo blijkt dat bij veel mantelzorgers van demente ouderen de zorg zo uit de hand loopt, dat het uitmondt in mis(be)handeling door vermoeidheid, onmacht en de zware zorg. Door de vergrijzing van de bevolking groeit het beroep op mantelzorg en het risico op ontsporing van zorg.

Hieronder de risicofactoren voor ouderen om slachtoffer te worden, maar ook om pleger te worden.

Risicofactoren bij ouderenmishandeling

Risicofactoren voor ouderen om slachtoffer te worden

- Afhankelijkheid van zorg, sociale contacten en afhankelijk van financiën.
- Familiegeschiedenis; bijvoorbeeld geweld normaal vinden en loyaliteitsgevoelens
- Ingrijpende gebeurtenissen; bijvoorbeeld verhuizing, verlies partner, financiële nood.
- Sociaal isolement
- Leeftijd en sekse (vrouwen lopen meer risico)
- Gezondheidsproblemen en psychische gesteldheid b.v. agressie, zwerfgedrag.

Risicofactoren om pleger te worden

- Afhankelijkheid; bijvoorbeeld huisvesting of inkomen
- Overbelasting; door langdurig zorgen voor oudere, werkeloosheid, stress, schulden etc
- Psychische gesteldheid; bijvoorbeeld psychische problemen of verslaving 

 Risicofactoren voor de professional

- Overbelasting
- Te hoge werkdruk
- Onvoldoende deskundigheid
- Negatieve houding
- Persoonlijke problemen

Risicofactoren op organisatieniveau

- Hoge werkdruk
- Te weinig ondersteuning en sturing van manager
- Ontbreken van beleid t.a.v. sociale veiligheid
- Te weinig erkenning
- Gesloten cultuur
- Te weinig toezicht
- Onvoldoende kennis en ervaring bij professionals, teams en/of organisatie

Risicofactoren op maatschappelijk niveau

- Bezuinigingen in de zorg (op inzet personeel en deskundigheidsbevordering)
- Opleiding ( opleiding van zorgverleners is onvoldoende toegespitst op toename complexe problemen)
- Beeldvorming: discriminatie van ouderen
- Meer oproep op mantelzorg

Beschermende factoren

Beschermende factoren slachtoffer en pleger in familiekring

- Weerbaarheid en eigen regie mogen nemen
- Informatie en kennis
- Ondersteuning bij overbelasting
- Sociaal netwerk

Beschermende factoren binnen organisaties

- Klimaat waarin knelpunten en zorgen bespreekbaar zijn
- Scholing personeel
- Ondersteuning personeel
- Beleid op grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid
- Open en positief werkklimaat waarin grensoverschrijdend gedrag en mishandeling bespreekbaar zijn.

Van belang is om ouderenmishandeling zo spoedig mogelijk te onderkennen en te stoppen en daarbij zorgvuldig te werk te gaan. Waarbij het wel de bedoeling is om zeker ook oog te hebben voor de pleger en te onderzoeken waardoor de zorg is ontspoort. 

Voor hulp kunt u terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en Meldpunt voor de zorg.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Welzijn Bommelerwaard.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan helpen bij het onderkennen, bespreekbaar maken en het stoppen van ouderenmishandeling. Het is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week voor slachtoffers, plegers en burgers. 

- Brengt situatie in kaart en stemt af met politie, huisarts en consultatienetwerk
- Organiseert doorverwijzingen naar hulpverlening via veiligheidshuis
- Voert huisverbod uit

Telefoonnummer: 0900.1262626

Meldpunt voor de zorg: Dit meldpunt is er voor slachtoffers van ouderenmishandeling,  hun naasten,  zorgprofessionals en bestuurders  van zorginstellingen. Zij kunnen bij dit meldpunt melding maken van ouderenmishandeling  gepleegd door medewerkers in de zorg.

Telefoonnummer: 088-1205050

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouderenadviseur.