Bezoek en ondersteuningservice

Bezoek en OndersteuningsService voor langdurig zieken en dementerenden in de Bommelerwaard.

Doelstelling:
De BOS heeft ten doel om de taak van de mantelzorger te verlichten. Deze verlichting wordt geboden doordat de BOS de mantelzorger de mogelijkheid biedt zich enige tijd te onttrekken aan de zorg. De BOS neemt de oppasfunctie enige tijd over, in de verwachting dat de mantelzorger de zorg thuis langer en beter aankan.
Het vrijwilligerswerk wordt voor mantelzorgers van dementerenden of langdurig zorgvragenden aangeboden.
De vrijwilligers werken in de Bommelerwaard. 

Wanneer worden vrijwilligers ingeschakeld?
Indicaties voor het inschakelen van vrijwilligershulp zijn:
a)                  degene die de hulp heeft aangevraagd moet mantelzorger zijn;
b)                 er is sprake van een dreigende overbelasting van de mantelzorg;
c)                  bij de mantelzorger bestaat de behoefte aan het tijdelijk overgeven van taken die door de vrijwilliger geboden kan worden.

Werkwijze:
Een mantelzorger kan zelf aangeven behoefte te hebben aan een vrijwilliger. Tevens kunnen andere organisatie zoals thuiszorgorganisaties, WMO loket etc. mantelzorgers attent maken op de BOS.  Het initiatief ligt bij de mantelzorger zelf.
Na aanmelding vindt er een thuisbezoek plaats door de coördinator van de BOS. Deze onderzoekt de hulpvraag en het aanbod. Als er een vrijwilliger beschikbaar is, vindt er samen met de vrijwilliger een huisbezoek plaats. Dit voor een eerste kennismaking en om concrete afspraken te maken over de inzet. Als de klik er is dan kan besloten worden om te beginnen.
In onderling overleg tussen de vrijwilliger en de mantelzorger/ zorgvrager worden er vervolgafspraken gemaakt. Tijdens een bezoek zal de vrijwilliger aansluiting proberen te vinden bij wat de verzorgende zou willen doen of waar deze in geïnteresseerd is. Er word geen huishoudelijk werk verricht  door de vrijwilliger. De coördinator blijft bij partijen informeren of de bezoeken naar ieders tevredenheid verlopen.
Indien noodzakelijk houdt de vrijwilliger de coördinator op de hoogte.

Als de mantelzorger/ verzorgende aangeeft niet langer bezoek te willen ontvangen dan zal de coördinatort dit regelen met de vrijwilliger.

Als de verzorgende opgenomen wordt in een verpleeg- of verzorgingshuis dan stoppen de bezoeken ook.