vacature

Onze sociaal werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijkse leven zodat zij weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. Hiervoor geven zij advies over specifieke regelingen en procedures, maar begeleiden ze ook kwetsbare groepen naar dagbesteding, opvang, vrijetijdsbesteding of educatie. De sociaal werker ondersteunt en adviseert maar zet mensen ook in hun kracht om zelf in actie te komen.

Trajectbegeleider sociale activering

Algemene kenmerken

De trajectbegeleider sociale activering is werkzaam bij Welzijn Bommelerwaard en richt zich daarbinnen op de individuele begeleiding van mensen die een afstand hebben tot de maatschappij door bijvoorbeeld migratie, buiten het arbeidsproces staan door ziekte, functiebeperking en discriminatie, of doordat ze belast zijn met zorg (mantelzorg/opvoeding), vroegtijdig school verlaten en dergelijke.

                                                                  

Doel van de functie

Het verlenen van individuele begeleiding aan mensen om sociale redzaamheid, sociale activering, maatschappelijke participatie te bevorderen en een sociaal isolement te doorbreken en/of te voorkomen. Dit gebeurt door invulling te geven aan de dagbesteding door (een combinatie van) activiteiten, vrijwilligerswerk en workshops te bieden.

Organisatorische positie

De trajectbegeleider sociale activering ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De trajectbegeleider sociale activering geeft zelf geen leiding. De trajectbegeleider sociale activering is binnen diens contract bij Welzijn Bommelerwaard voor ca. 4 uur per week gedetacheerd bij de gemeente Maasdriel. Dit om redenen van registratie in het door de gemeente gehanteerde suite-systeem, ter onderbouwing en verantwoording (in verband met het vastleggen van de ontheffing tot arbeidsverplichting).

 

Resultaatgebieden

Hulpvraag inventariseren

 • Verzamelt informatie over de cliënt door middel van gesprekken en verkent de (maatschappelijke) situatie, om zo wensen, behoeften, problemen en motivatie van de cliënt in kaart te brengen;
 • Legt huisbezoeken af;
 • Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de trajectbegeleiding.

Resultaat: Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en een plan kan worden opgesteld.

 

Plan opstellen

 • Analyseert de wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden van de cliënt;
 • Formuleert uitgangspunten en doelen;
 • Ontwikkelt een plan, dat gericht is op toeleiding naar activiteiten, vrijwilligerswerk of workshops en aansluit bij de vraag en de mogelijkheden van de cliënt;
 • Stelt een plan op, waarbij zaken als tijdpad, inhoud en afspraken zijn vastgelegd en waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel budget.

Resultaat: Plan opgesteld, zodanig dat de cliënt wordt begeleid bij de invulling van een dagbesteding door activiteiten, vrijwilligerswerk of workshops.

 

Plan uitvoeren

 • Bewaakt de tijdige start van de verschillende onderdelen van het plan;
 • Bewaakt de voortgang van de verschillende onderdelen van het plan en stelt het plan bij indien noodzakelijk;
 • Begeleidt, stimuleert en motiveert de cliënt adequaat en efficiënt, zowel kort- als langdurend bij de uitvoering van het traject;
 • Verstrekt informatie aan de cliënt over regelingen en voorzieningen;
 • Zorgt voor de inzet (waar mogelijk) en begeleiding van de vrijwilligers sociale activering van Welzijn Bommelerwaard;
 • Onderhoudt contacten met andere instanties en instellingen, die betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij begeleiding van de cliënt;
 • Bewaakt de kwaliteit van de activiteiten van de voorzieningen, die bij de uitvoering van het traject ingeschakeld worden;
 • Verricht rapporterende werkzaamheden over de cliënt en zijn leefomgeving; en doet dit in het suite-systeem van de gemeente (in verband met het vastleggen van de ontheffing tot arbeidsverplichting).
 • Evalueert het plan en stelt dit zo nodig bij.

Resultaat: Plan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke manier (bijna) zijn behaald.

 

 

Profiel van de functie

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving;
 • Kennis van instellingen en organisaties die benodigd zijn bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.

Specifieke functiekenmerken

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren van cliënten en het onderhouden van contact met externe instanties;
 • Inlevingsvermogen om de cliënten te begeleiden en een geduldige houding;
 • Creatief in het vinden van een passende dag-invulling voor de cliënten in de vorm van workshops, vrijwilligerswerk, activiteiten etc.;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en nota's, het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen en voor het overdragen van informatie.
 • Voor een deel van de uren behorende bij deze functie zal een detachering bij de gemeente Maasdriel worden afgesproken.

 

Inschaling cao Sociaal Werk, schaal 8

Heb je interesse in deze leuke, nieuwe functie, stuur dan je sollicitatie naar administratie@welzijnbommelerwaard.nl Voor meer informatie over onze organisatie en deze vacature kun je contact opnemen met onze directeur, Eugenie Kaspori, via 0418 634231.