Privacy

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk!

Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt hierin lezen hoe we met uw gegevens om gaan, hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en hoe u ervoor kunt zorgen dat we uw gegevens niet langer gebruiken. 

Als u vragen hierover hebt, neem dan contact op via info@welzijnbommelerwaard.nl.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Binnen de AVG gelden nieuwe privacy rechten en worden bestaande rechten sterker. Welzijn Bommelerwaard vindt het essentieel om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan In dit privacy statement leggen we uit hoe we dit doen.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Welzijn Bommelerwaard verwerkt persoonsgegevens om de inwoners van de Bommelerwaard zo goed mogelijk toe te rusten (informatie, advies, verwijzen, luisterend oor etc.).
 • Zorgen dat verschillende professionals binnen onze organisatie op de hoogte zijn van noodzakelijke gegevens zodat zij u beter van dienst kunnen zijn en niet steeds om uw gegevens hoeven te vragen.
 • Wanneer zij daartoe uw gegevens willen vastleggen in ons afgeschermde cliënt registratiesysteem vragen zij daartoe uw toestemming.
 • Het uitbrengen van een nieuwsbrief van Welzijn Bommelerwaard per e-mail, de toestemming voor het gebruik van uw mailgegevens voor deze nieuwsbrief is altijd in te trekken via de afmeldlink onderin elke nieuwsbrief.
 • Beleid maken en trends signaleren (persoonsgegevens zijn geanonimiseerd) om de dienstverlening optimaal te houden en opdrachtgevers te informeren over onze werkzaamheden.

Uitwisseling van gegevens

 • Gegevensuitwisseling en afstemming tussen medewerkers van Welzijn Bommelerwaard, zoals mantelzorgconsulenten en ouderenadviseurs, met als doel cases goed te kunnen behandelen en doorzetten.
 • Doorzetten van gegevens naar externe organisaties (zoals vrijwilligersorganisaties, in kader van een samenwerkingsovereenkomst), gebeurt altijd na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
 • Bij gegevens die binnenkomen van externe organisaties wordt de bron geregistreerd.

Informatie over gegevensverwerking

Welzijn Bommelerwaard informeert betrokkenen als zij persoonsgegevens van hen gaat verwerken, dit gebeurt onder andere door actief te verwijzen naar het privacy statement en waar mogelijk via email. 

Samenwerking met andere organisaties

Welzijn Bommelerwaard is bezig om met verschillende organisaties een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Daarbij wordt in een verwerkingsovereenkomst met deze partijen vastgelegd hoe we omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. 

Internationale Cloud partijen 

Ter ondersteuning voor het aanbieden van haar dienstverlening maakt Welzijn Bommelerwaard gebruik van de volgende zorgvuldig gekozen Cloud partijen. Met deze partijen heeft Welzijn Bommelerwaard een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van haar werkzaamheden:

Mailchimp (deze tool wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven via email). Hierbij wordt het e-mailadres opgeslagen op servers buiten Europa.

Google clickgedrag: Google analytics wordt gebruikt voor analysedoeleinden. Op de website van Welzijn Bommelerwaard worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om informatie van en voor de bezoeker te onthouden.

Social media

Welzijn Bommelerwaard is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de social media kanalen of de inhoud van de vragen en/of opmerkingen op haar social media kanalen.

Gebruik van foto’s en video’s 

Welzijn Bommelerwaard gaat zorgvuldig om met foto’s en video’s. Bij gebruik van beelden op onze website en in onze communicatiemiddelen vraagt Welzijn Bommelerwaard nadrukkelijk om toestemming om deze te gebruiken. Bij overzichtsfoto’s van bijvoorbeeld bijeenkomsten doet Welzijn Bommelerwaard er alles aan om ervoor te zorgen dat foto’s niet herleidbaar zijn. Mocht er, per abuis, toch een beeld gebruikt zijn dat niet (meer) openbaar gebruikt mag worden, meld dit dan via info@WelzijnBommelerwaard.nl, Welzijn Bommelerwaard verwijdert de foto dan per direct.

Beveiliging persoonsgegevens

Welzijn Bommelerwaard zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Welzijn Bommelerwaard bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 

Hoe gaat Welzijn Bommelerwaard om met AVG-privacy rechten?

Deze rechten zijn:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast is verzet aan te tekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen en inzageverzoeken:

Wilt u weten welke persoonsgegevens worden verwerkt door Welzijn Bommelerwaard, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Welzijn Bommelerwaard behandelt het verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan wel moeten deze worden overgedragen? Dan is een aanvullend verzoek in te dienen om gegevens te laten verwijderen, wijzigen, aan te vullen of over te dragen.

U kunt schriftelijke verzoeken sturen aan:

Welzijn Bommelerwaard
Inzageverzoek persoonsgegevens
Bernhardstraat 4

5331 TA Kerkdriel

Klachten

Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen op bovenstaand mail of postadres. Onder vermelding van “Klacht verwerking persoonsgegevens”.

Vragen per e-mail:

Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens of over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@Welzijn Bommelerwaard.nl.

 

De meest up to date versie van dit privacy statement is altijd terug te vinden op de website van Welzijn Bommelerwaard.

Privacy statement: versie juni 2018